POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego
dostępnego pod adresem https://www.dollarmoda.net/ („Serwis”) jest Henryk Brzeski Dollar
Moda, ul. Kopernika 102B, Gdynia 81-456, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP: 5862361566, REGON: 387442181 („Administrator danych”)
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest należyte poinformowanie Cię o zasadach
przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu na podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),


KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, CEL I PODSTAWA PRAWNA ICH
PRZETWARZANIA W RAMACH SERWISU

Twoje dane osobowe, zawarte w formularzu rejestracji przetwarzane są w następujących
celach:
(i) realizacji zawartych umów;
(ii) identyfikacji użytkownika;
(iii) identyfikacji informacji finansowych i transakcyjnych;
(iv) wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych
Twój adres email przetwarzany jest w celu wysyłki newslettera, po uprzednim wyrażeniu
przez Ciebie na to zgody, zgodnie z treścią klauzuli dostępnej na stronie.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:
(i) umowa pomiędzy Tobą a Administratorem danych, do której zawarcia dochodzi
wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich
danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
(ii) zgoda, której udzieliłeś na przetwarzanie danych w związku z subskrypcją
newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
(iii) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych (art. 6
ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE W RAMACH SERWISU

W celu właściwego wykonania usługi dostępnej w ramach Serwisu Administrator danych
korzysta z usług podmiotów zewnętrznych:
(i) Inpost – w celu wysyłki;
(ii) PayU – w celu dokonania płatności;
(iii) wyspecjalizowanego podmiotu trzeciego: Wix.com Ltd. , któremu powierza przetwarzanie
danych osobowych Użytkowników w swoim imieniu na podstawie umowy
cywilnoprawnej oraz umowy powierzenia danych osobowych. Podmiot ten świadczy
na rzecz Administratora danych usługi programistyczne w zakresie Serwisu.

2
W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,
wszelkie Twoje dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają
zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub
przechowywane przez Administratora danych.
W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez podmioty
zewnętrzne zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.
Informacje w zakresie plików cookies stosowanych w ramach Serwisu dostępne są pod
linkiem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Zachęcamy do zapoznania się z polityką cookie.
W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE W RAMACH SERWISU
Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie kategorii danych oraz celów
wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności oraz wyłącznie w obrębie zasięgu
terytorialnego Unii Europejskiej.
 
W ramach Serwisu nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj.
nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
W zakresie funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu istnieje możliwość połączenia się
za pośrednictwem Serwisu z aplikacjami podmiotów zewnętrznych takich jak portale
społecznościowy Facebook czy serwis internetowy Youtube (zwane dalej łącznie
„podmiotami zewnętrznymi”). Serwis nie przetwarza danych osobowych udostępnionych
przez użytkowników podmiotom zewnętrznym, jak również w ramach dostępnych
funkcjonalności nie ma wpływu na charakter i zakres przetwarzania danych osobowych
użytkowników przez te podmioty zewnętrzne.
 
W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez podmioty
zewnętrzne zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów wykonania umowy
lub do czasu cofnięcia zgody w przypadku udzielenia zgody na subskrypcję newslettera, a
po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

TWOJE PRAWA


Przysługuje Ci prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia danych, a także
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzania, w formie przez Ciebie wybranej.
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz
złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu
nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.


ZMIANY I AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI


W celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony w zakresie przetwarzania danych
osobowych Użytkowników w ramach Serwisu dokonujemy bieżącej aktualizacji, kategorii

3
danych i celów dla których dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami
prawnymi.
 
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie to konieczne z uwagi
na zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności
przepisów prawa krajowego, wytycznych organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, wprowadzenia zmian w prawie europejskim, a także z punktu widzenia
wdrażanych technologii.


POLITYKA COOKIES