REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLLAR MODA

 

[Postanowienia wstępne]

 

 1. Sklep internetowy Dollar Moda dostępny pod adresem internetowym https://www.dollarmoda.net/, prowadzony jest przez Henryka Brzeskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Henryk Brzeski Dollar Moda, ul. Kopernika 102B, Gdynia 81-456, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5862361566, REGON: 387442181

 2. Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży przez Sprzedawcę z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

[Definicje]

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin

 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204. z poź. zm.).

 3. Sprzedawca – Henryk Brzeski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Henryk Brzeski Dollar Moda, ul. Kopernika 102B, Gdynia 81-456, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5862361566, REGON: 387442181;

 4. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem https://www.dollarmoda.net/ prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż wysyłkową Produktów, zgodnie z aktualną ofertą dostępną na Stronie internetowej, którego właścicielem jest Sprzedawca;

 5. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.dollarmoda.net/;

 6. Klient ​– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 7. Przedsiębiorca ​– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego;

 8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Zamówienie ​– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. Produkt ​– dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

 12. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,

 14. Rejestracja – przypisanie osobie, która wyraża wolę korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego loginu (adres poczty elektronicznej) i hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając na Stronie internetowej opcję „Zarejestruj się” i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. 

 15. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.  

 16. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Produktów, a także Pocztę Polską. 

 17. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 18. Polityka Prywatności – dokument wypełniający obowiązek informacyjny określony w art. 13 i nast. RODO.

 

[Wymagania techniczne] 

 

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 

 1. W celu utworzenia konta, Klient jest zobowiązany dokonać bezpłatnej prawidłowej rejestracji:

 1. w zakładce „Rejestracja” wprowadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon; 

 2. po zapoznaniu się, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

  1. Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści: 

 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia, 

 2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu, 

 3. oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a ponadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego, 

  1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. 

  2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 

 

 

[Zasady składania Zamówienia]

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)​;

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „get that shit”;

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

[Wykonanie Umowy sprzedaży]

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt powyżej Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

[Ceny] 

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 2. Cena podana przy Produktach wystawionych w ofercie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. 

 

[Formy płatności] 

 1. Sklep przyjmuje płatności realizowane: 

 1. za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych PayU - podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności, 

 2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia, 

 3. za pośrednictwem karty kredytowej. 

  1. Realizacja zamówienia w przypadkach rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.        

 

[Sposób dostawy i koszty przesyłki]

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

 1. Paczkomaty Inpost

 2. Przesyłka kurierska Inpost,

  1. Koszty wysyłki zostaną doliczone do kosztu zamówionych Produktów i podane Klientowi bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. 

  2. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: dollarmoda@gmail.com) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki.

 

[Czas realizacji zamówienia] 

 1. Wysyłka Produktu następuje w ciągu 2-5 dni roboczych po otrzymaniu płatności za Produkt. 

 2. Sprzedawca - działając na zlecenie Klienta - dokonuje wysyłki zamówionych Produktów w sposób wskazany przez Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Inpost. 

 3. Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki. 

 4. Sprzedawca nie świadczy usług pocztowych lub kurierskich. 

 

[Prawo odstąpienia od umowy] 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta, lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik. 

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt 1 niniejszej sekcji, biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (dollarmoda@gmail.com) lub przez złożenie oświadczenia na Stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

[Reklamacje]

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Regulaminie.

 

[Ochrona danych osobowych] 

 1. Zasady dotyczące danych osobowych określa dokument Polityka Prywatności, dostępny na Stronie internetowej.

 

[Postanowienia końcowe] 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.